Strona główna » Ekonomia » Termomodernizacje

 

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych


Przeznaczenie kredytu:
finansowanie wydatków związanych z inwestycjami termomodernizacyjnymi (określone w art. 2 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18.12.1998 roku), polegającymi na:
ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania (dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych, itp.) i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych (stanowiących ich własność);
ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych zródłach ciepła;
zmiane konwencjonalnych źródeł energii na zródła niekonwencjonalne,
Wymagania wobec klienta:
Klient ubiegający się o kredyt termomodernizacyjny musi spełnić łącznie następujące warunki:
1. Złożyć wniosek kredytowy i wniosek do BGK o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym (określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) oraz inne wymagane załączniki i dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku,
2. Udokumentowaa co najmniej 20% udziału własnego w finansowaniu przedsięwzięcia. Wniesienie wymaganego udziału własnego powinno nastąpić przed uruchomieniem kredytu. Dopuszcza się wniesienie części udziału własnego w okresię wypłat kredytu, pod warunkiem wniesięnia co najmniej połowy wymaganego udziału własnego przed uruchomieniem kredytu.
3. Posiadać, według oceny Aicon Financial Services, zdolność kredytową,
Kredyt jest wypłacony inwestorowi po otrzymaniu z BGK zawiadomienia o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, potrąceniu prowizji dla BGK oraz złożeniu oświadczenia o zgodności projektu budowlanego z audytem energetycznym. Wszelkie informacje na temat audytów energetycznych można uzyskaa: Na stronie internetowej pod adresem www.termorenowacje.pl
4. Nie znajdować się w Bankowym Rejestrze kredytobiorców nie wywiązujących się ze zobowiązań wobec banków.

Korzyści dla klienta:
Uzupełnienie środków niezbędnych do sfinansowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z punktu widzenia Klienta wypłata premii z BGK w wys. 25 % wykorzystanego kredytu stanowi dla niego "umorzenie" części kredytu pozostałego do spłaty

Kwota kredytu:
nie wiecej niż 80% kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (minimum 20 000 PLN)

Okres kredytowania:
do 7 lat z możliwością karencji maksymalnie do terminu zrealizowania przedsięwzięcia

Oprocentowanie kredytu:
zmienne w oparciu o stope WIBOR 3M plus stały składnik stopy procentowej (ca. 3%)

Waluta kredytu:
PLN

Udostepnienie kredytu:
w transzach, zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem kredytowania

Spłata kredytu:
miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie powinny być wieksze od obliczonej na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego, równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w oszczędnościach energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia) lub rata kapitałowa nie powinna przekraczać 75% wpływu na rachunek remontowy wspólnoty.

Prowizja:
prowizja od BGK - prowizja z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej potrącana z pierwszej transzy udzielonego kredytu w wys. 0,6% kwoty przyznanej premii (wysokość prowizji określa corocznie Minister Finansów w drodze rozporządzenia),
prowizja dla Banku- na podstawie indywidualnych uzgodnień
Zabezpieczenie:
do negocjacji; BISE stosuje następujące formy zabezpieczenia kredytów: pełnomocnictwo do rachunku remontowego

Przykład:
Inwestycja 100 000 zł
Premia BGK 25 000 zł
Udział własny 20 000 zł
Oprocentowanie WIBOR + 3% = 8%
Raty kredytowe umowa 7-letnia = 84 x 857,24 zł
Suma rat 72 008,16 zł